Instrukcja montażu oczyszczalni BIO-DEK

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków BIO-DEK

Oczyszczalnia BIO-DEK składa się z następujących podstawowych elementow:

1. trzykomorowy zbiornik oczyszczalni

- pierwsza komora wstępna

- komora napowietrzająca

- komora ze złożem biologicznym

2. komin włazowy z pokrywą typu HIP

3. dmuchawa

4. przewód do powietrza średnicy wewn. 18mm

5. odpowietrznik zbiornika

6. elastyczne połączenia do rur pcv fi. 110mm

Producent ze swej strony dostarcza następujące elementy:

1. zbiornik oczyszczalni gotowy do montażu x 1szt.

2. dmuchawę powietrza x 1szt.

3. komin włazowy z pokrywą x 1szt.

4. elastyczne połączenia do rur pcv fi 110mm x 2szt.

5. odpowietrznik x 1szt.

Elementy których producent nie dostarcza wraz z zestawem ze względu na indywidualną

charakterystykę montażu:

1. przewód powietrza o średnicy wewnętrznej 18mm

2. osłona dla przewodu powietrza (można użyć peszla lub rury pcv fi. 50mm)

3. opaski zaciskowe na przewod powietrza

Usytuowanie zbiorników oczyszczalni przydomowej EKO-SUM BIO HERO musi być zgodne z

wymogami prawa budowlanego, w szczegolności uwzględniać minimalne odległości od granic

działek, domów mieszkalnych, traktów komunikacyjnych oraz od ujęć wodnych itp.

Jednocześnie powinno zapewnić dostęp do zbiornikow dla taboru asenizacyjnego (okresowy

wywóz osadu nadmiernego).

 

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków BIO-DEK obejmuje:

Położenie instalacji kanalizacyjnej pod oczyszczalnię

Rury doprowadzające i odprowadzające należy doprowadzać do wykopu planowanej oczyszczalni zachowując przynajmniej 1 – 2 % spadek i na głębokości poniżej poziomu zamarzania gruntu. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni można odprowadzać do naturalnego cieku, zbiornika wodnego, studni chłonnej, drenażu, lub do szczelnego zbiornika do późniejszego wykorzystania do celów gospodarczych jak np. podlewanie.

Węże powietrza prowadzące od dmuchawy do zbiornika komory biologicznej można prowadzić w wykopie obok rury doprowadzającej ścieki przy zastosowaniu rury ochronnej.

Lokalizacja wykopu pod oczyszczalnię

Oczyszczalnia musi być tak usytuowana, by uwzględnić konieczność 1 – 2 % spadku rury doprowadzającej z kanalizacji domowej, a równocześnie by zostały spełnione wymagane prawem warunki lokalizacji, w szczególności:

a) minimalna odległość oczyszczalni od granicy działki powinna wynosić 2 m,

b) minimalna odległość zbiornika oczyszczalni od ujęcia wody pitnej powinna wynosić 15 m,

c) minimalna odległość oczyszczalni od drogi, ulicy, ciągu pieszego powinna wynosić 2 m.

Zaleca się przy tym umieszczać oczyszczalnię jak najbliżej źródła powstawania ścieków.

Zagłębienie zbiorników

1. Uwzględniając warunki lokalne/wytyczne projektanta wykonać wykop pod zbiornik oczyszczalni zachowując minimalny odstęp 20 cm pomiędzy planowanym położeniem zbiornika a ścianami wykopu. W ścianach i na dnie wykopu nie mogą znajdować się kamienie, belki ani inne twarde przedmioty, mogące uszkodzić zbiornik.

2. Zbiornik ustawić w wykopie na ok. 15 cm podsypce wykonanej z mieszanki cementu i piasku, wypełnić w 20 % ich objętości wodą i wypoziomować:

a. króciec wlotowy osadnika wstępnego musi znajdować się na odpowiedniej wysokości względem planowanego dopływu ścieków (spadek od kanalizacji domowej do wlotu osadnika powinien wynosić min. 2%).

3. Napełnić zbiornik wodą do 1/2 objętości kontrolując jego położenie.

4. Stopniowo ubijając obsypywać dookoła piaskiem do poziomu wpustu ścieków do osadnika.

5. Podłączyć rurę doprowadzającą ścieki do osadnika oraz rurę odprowadzającą wodę o jej odbiornika, stosując przy tym elastyczne połączenia mające na celu ochronę przed zapadaniem gruntu po montażu.

6. Podłączyć przewód doprowadzający powietrze z dmuchawy do dyfuzora.

7. Podłączyć odpowietrznik tak aby kominek wentylacyjny wystawał ponad poziom terenu na wysokość ok. 30cm.

8. Osadzić komin włazowy zbiornika, skręcając go z kołnierzem zbiornika za pomocą wkrętów. Miejsce styku włazu z zbiornikiem oczyszczalni uszczelnić silikonem.

9. Uszczelnić połączenia gornego kołnierza włazu oraz ramki włazowej za pomocą silikonu.

10. Zasypać wykop do poziomu gruntu i założyć pokrywę włazową.

Montaż dmuchawy

1. Dmuchawa napowietrzająca ścieki przeznaczona jest do montażu wewnątrz budynku jak i na zewnątrz budynku w skrzynce na urządzenia  elektryczne z zapewnieniem odpowiedniego dopływu powietrza.

2. Warunki pracy dmuchawy MEDO:

- przeznaczona do pracy w sposób ciągły

- w temp. – 10 + 40 oC

- zasilanie 230V

- częstotliwość 50Hz

- pobor mocy – w zależności od wersji od 47 do 120 Watt

- wydajność 80l/min

3. Dmuchawa powinna znajdować się nie dalej niŜ 10m od zbiornika oczyszczalni.

4. Dmuchawy nie należy instalować w włazie zbiornika oczyszczalni ani w miejscach wilgotnych lub narażonych na zalanie.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.