Warunki montażu i eksploatacji

Odległość zbiorników od obiektów budowlanych oraz granic działki winna być zachowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 46 § 37).

Lokalizacja winna być zaopiniowana przez Wydział Ochrony Środowiska i zatwierdzona decyzją władz terenowych właściwych dla uzyskania Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.
 

WARUNKI MONTAŻU

Urządzenia winny być instalowane pod powierzchnią terenu na głębokościach wynikających z minimalnego zagłębienia kanalizacji uwarunkowanego głębokością przemarzania gruntu zgodnie z PN-84/B-10735.

W przypadku posadowienia urządzeń na mniejszych głębokościach, należy je ocieplić od góry warstwą izolacyjną z żużla, styropianu lub innym sposobem, dającym podobne parametry izolacji cieplnej.

Wielkość maksymalnego zagłębienia uzależniona od wytrzymałości konstrukcji została podana na rysunkach szczegółowych.
Posadowienie zbiornika nie wymaga w przeciętnych warunkach gruntowych fundamentów, a prace budowlane polegają na wykonaniu odpowiedniego wykopu, ułożenia warstwy podsypki na jego dnie, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki z plasku I zasypania gruntem do pełnej wysokości.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej (ok. 0,5 m pod terenem) zbiornik winien być posadowiony na płycie betonowej i zakotwiony do niej ubytku wody poza objętością obliczoną na parowanie.

WYTYCZNE MONTAŻU

Celem zainstalowania oczyszczalni FELIKSNAVIS należy:

 • wykonać wykop,
 • w dnie wykopu ułożyć warstwę podsypki o grubości ~ 20 cm ze żwiru, piasku lub drobnego tłucznia i dobrze zagęścić,
 • sprawdzić zgodność rzędnej posadowienia z projektem,
 • wykonać obsypkę piaskową i zasyp gruntem bez kamieni,
 • dokonać podłączenia sprężarki.

W przypadku instalowania oczyszczalni w gruncie o wysokim poziomie wody gruntowej, po osuszeniu wykopu i osadzeniu zbiornika (na przygotowanym podłożu) zalecane jest wypełnienie go wodą w ilości ok. 50 % pojemności. W trakcie napełnienia można zbiornik sukcesywnie obsypywać.

UWAGA: W KAŻDYCH WARUNKACH GRUNTOWO – WODNYCH PRAWIDŁOWA PRACA OCZYSZCZALNI UWARUNKOWANA JEST WŁAŚCIWYM USTAWIENIEM ZBIORNIKA NA UTWARDZONYM PODŁOŻU DOKŁADNIE W POZYCJI PIONOWEJ.

WYTYCZNE CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

W skład wyposażenia podstawowego oczyszczalni ścieków NV wchodzi sprężarka. Zainstalowane sprężarki są zasilane prądem jednofazowym 220 V. Moc zainstalowana sprężarki dla poszczególnych modeli oczyszczalni NV została podana w tabelce.

EKSPLOATACJA

System FEL został zaprojektowany I wykonany w taki sposób aby jego eksploatacja nie stanowiła uciążliwości dla przyszłego użytkownika.
Podstawową czynnością eksploatacyjną jest okresowe sprawdzanie stężenia osadu czynnego w komorze napowietrzania reaktora biologicznego w sposób podany w Instrukcji montażu i eksploatacji. Usuwanie nadmiaru osadu odbywa się automatycznie przy użyciu erliftu, Prawidłowość pracy oczyszczalni ścieków typoszeregu FEL należy sprawdzać regularnie zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji dostarczoną przez firmę "FELIKSNAVIS" wraz z każdą oczyszczalnią.

Obsługa okresowa oczyszczalni polega na dokonywaniu przeglądu komory napowietrzania, sprawdzaniu czy ścieki posiadają odpowiedni kolor zgodny ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji montażu i eksploatacji oraz upewnienia się czy kompresor działa bez zakłóceń.
Urządzenie nie posiada żadnych ruchomych elementów lub części elektrycznych wewnątrz zbiornika, co minimalizuje możliwość wystąpienia awarii.
Osad z osadnika wstępnego winien być usuwany około 1-2 razy w ciągu roku, przy użyciu wozu asenizacyjnego.

MONTAŻ DMUCHAWY, PRZEWODU I DYFUZORU

 1. Sprawdzić czy w komplecie z oczyszczalnią jest dmuchawa odpowiednich parametrów podana w instrukcji oczyszczalni.
 2. Dmuchawa może być zamontowana w pomieszczeniu technicznym (piwnica, kotłownia) Jeśli odległość jest dłuższa jak 10 -12 m od oczyszczalni należy dmuchawę stawiać w specjalnej skrzynce która chroni przed kurzem i deszczem, do której doprowadzona elektryczność.
 3. Montując dmuchawę na zewnątrz w skrzynce należy ją stawiać w takim miejscu żeby woda nie miała możliwości zbierania się.
 4. Jeśli dmuchawa montowana na zewnątrz musi być doprowadzona elektryczność z uziemieniem, (grubość kabla 3×1,5 mm2).
 5. Montując dmuchawę w pomieszczeniu technicznym stawiamy tak żeby nie dotykała ściany dmuchawa.
 6. W trakcie układania przewodu tłoczącego powietrze należy unikać ostrych załamań żeby nie utrudniać pracę dmuchawy. Przewód należy tak układać żeby równo z spadem w stronę oczyszczalni został ułożony.
Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.