Separator(y) węglowodorów

Separatory

Separatory przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych, ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów, ścieków powstałych w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego oraz ścieków pochodzących z miejsc obróbki warzyw. W separatorze zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak np. piaski, błoto, popioły oraz substancje ropopochodne, tłuszcze i skrobię. Zależnie od typu separatora przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych, ciągach komunikacyjnych lub do zabudowy wolnostojącej.

ZASADA DZIAŁANIA SEPARATORA

Separatory są urządzeniami przepływowymi (poza szczególnymi przypadkami). W części osadnika zachodzi sedymentacja zawiesiny mineralnej, piasku i błota (dla separatorów z osadnikiem). W komorze separacji oprócz działania sił ciężkości wykorzystano fizyczne procesy adsorpcji i koalescencji (separatory substancji ropopochodnych). Drobiny oleju nawarstwiają się na powierzchni komórkowych struktur wkładu koalescencyjnego (adsorpcja), gdzie łączą się w coraz większe aglomeraty (koalescencja) i migrują na powierzchnię, tworząc film olejowy.

BUDOWA SEPARATORA

Polietylenowe zbiorniki separatorów w kształcie walca o osi pionowej – wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN4÷SN8 (opcjonalne wykonanie z jednościennych płyt PE-HD). Proponowane separatory są łatwe w montażu (najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych) i obojętne dla środowiska naturalnego. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.

Żelbetowe zbiorniki separatorów w kształcie monolitycznego walca o osi pionowej lub o kształcie prostopadłościennym – wykonane są na bazie betonu klasy B-45 zabezpieczonego na zewnątrz i wewnątrz specjalnymi powłokami ochronnymi. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Do głębokości 6 m p.p.t. posadowienie żelbetowych separatorów w gruntach nośnych nie wymaga obliczeń. W przypadku występowania wód gruntowych i/lub gruntów nienośnych wymagane jest sprawdzenie stateczności.

Poliestrowo- szklane zbiorniki separatorów w kształcie walca o osi poziomej wykonane są z tworzywa sztucznegolaminatów poliestrowo szklanych (ang. GRP). Zbiorniki standardowo pokryte są nienasyconą żywicą poliestrową lub epoksydową w przypadku posadowienia w terenie zielonym. Kompozyt żywic poliestrowych wzmocniony włóknem szklanym chroni powierzchnię zbiornika przed warunkami atmosferycznymi, gazami środowiska hermetyzowanego i agresywnymi substancjami chemicznymi. Materiał charakteryzuje się dużo większą od stali wytrzymałością właściwą.

Stalowe zbiorniki separatorów wykonane są ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej specjalną powłoką ochronną na bazie chemoutwardzalnych żywic odpornych na korozje i działanie agresywnych substancji. Elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Otwory rewizyjne zbiorników przystosowane do zabudowy kręgami betonowymi lub systemowymi studzienkami włazowymi.

Opcjonalnie zapewniamy inny zakres stosowanych materiałów: PP, stal kwasoodporna, beton.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.